10 beleidslijnen voor de volgende 10 jaar

10 beleidslijnen voor de volgende 10 jaar

Veilig op weg

De afgelopen legislatuur heeft Zutendaal zwaar geïnvesteerd in verkeersveiligheid met de aanleg van nieuwe vrijliggende fietspaden langs de Stalkerweg, Sprinkelestraat en Noordlaan. Als het fietspad langs de Noordlaan na de laatste onteigening volledig afgerond is zal elke toegangsweg aan twee zijden een veilig fietspad hebben. Met de voltooiing van de 1,9 km lange fietsring is ook het centrum een heel stuk veiliger voor zwakke weggebruikers. En verder was er het fietsexamen in de scholen, de fietsoversteekplaatsen Kempense Weg en Bevertseweg, octopuspalen aan de schoolomgevingen en het SAVE-label van OVK.

In de toekomst wil ZVP:

 • Blijven inzetten op verkeersveiligheid met aandacht voor de zwakke weggebruiker.
 • Het doorgaand en zwaar verkeer in het centrum weren. Bovenlokaal overleg en het gebruik van slimme camera’s kunnen dit mogelijk maken.
 • Het eerste gedeelte van de Asserweg grondig renoveren. En de aansluiting Asserweg-Kempenseweg veiliger herinrichten.

 

Bestuur op maat van de burger

Inspraak van de burger is voor ZVP altijd belangrijk geweest. Daarom werd de voorbije legislatuur geïnvesteerd in de herinrichting van de raadszaal met een beamer en geluidsinstallatie zodat het publiek de debatten beter kan volgen. Dankzij het door ons ingevoerde spreekrecht kunnen burgers aan het woord komen op de gemeenteraad. Ook hebben wij ervaren dat onze inwoners graag meedenken om projecten te realiseren die hen nauw aan het hart liggen. De inspraakvergaderingen over de fietsring en de verkeersafwikkeling in Papendaalheide zijn hier een goed voorbeeld van.

In de toekomst wil ZVP:

 • Nog meer inzetten op het betrekken van onze inwoners bij belangrijke projecten.
 • Een betere digitale dienstverlening op maat van iedereen door de uitbouw van het e-loket.
 • Afhaalkastjes en ontvangst op afspraak maken dienstverlening buiten de traditionele openingsuren mogelijk.
 • Het gemeentehuis duurzaam renoveren met oog voor privacy voor de burger en er de diensten van het OCMW integreren.
 • Een alternatieve trouw- en ontvangslocatie in gebruik nemen.

 

Zelfstandig, financieel gezond Zutendaal

Dankzij een doordacht financieel beleid en dossierkennis is de schuldenlast per inwoner gedaald ondanks zware investeringen én een belastingverlaging. Uit het uitmuntende rapport van de gemeentemonitor blijkt dat Zutendaal voldoende bestuurskracht heeft om goed en zelfstandig te functioneren.

Voor de toekomst wil ZVP:

 • De schuldenlast per inwoner onder het Vlaams gemiddelde houden.
 • Blijven investeren zonder belastingverhoging.
 • Zeker geen fusie want we willen onze eigenheid behouden en de verenigingen, sportclubs en vrijwilligers optimaal blijven ondersteunen.
 • Wel duurzame samenwerkingsverbanden verder uitbouwen met omliggende gemeenten.

 

Voor altijd thuis in Zutendaal

Ook voor ouderen is het goed vertoeven in Zutendaal. Daarom kiezen zij ervoor in eigen dorp te blijven wonen, hetgeen de vergrijzing voor een gedeelte verklaart. Dankzij een groot aanbod aan activiteiten waaronder het dorpsrestaurant, de sporteldag en het seniorenfeest blijven senioren actief bij het sociale dorpsleven betrokken.

Voor de toekomst wil ZVP:

 • Seniorenwerking op maat en een dementievriendelijk beleid o.a. via het seniorenloket.
 • Workshops organiseren zodat ouderen de digitale sneltrein niet missen.
 • Ondersteuning bieden aan zorgbehoevende senioren en hun naasten in hun thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen.
 • Private partner stimuleren om een woonzorgzone met seniorenwoningen en betaalbare zorg te ontwikkelen.

 

Toegankelijk, bruisend centrum in het groen

De voorbije jaren heeft de dorpskern een ware metamorfose ondergaan. Toch heeft het centrum meer dynamiek nodig. Daarom werden na een grondige centrumstudie en in overleg met de handelaars kernversterkende maatregelen doorgevoerd. Momenteel wordt een parking voor 43 auto’s aangelegd aan de Lichttorensteeg op 50 m van de kerktoren. Het Vonderpark werd heringericht en de site achter de pastorij opgewaardeerd met o.a.  volkstuintjes, een hondenlosloopweide en een voedselbos.

Voor de toekomst wil ZVP:

 • Het centrum aangenamer maken door de herinrichting van het Vijverplein en omgeving.
 • Een doordacht parkeerbeleid invoeren met een onderscheid tussen kort en lang parkeren.
 • Nog extra openbare parkeerplaatsen inrichten langs de Sprinkelestraat en in het project Dorperveld.
 • Parkeren blijft gratis.
 • Lieteberg, sportzone en het centrum op een uitnodigende manier met elkaar verbinden.
 • Een toegankelijker centrum voor ouderen en andersvaliden.

 

Zutendaal, een warme gemeente

Het gemeenschapsgevoel is de lijm die onze samenleving bindt daarom wordt er ook volop ingezet op initiatieven die mensen samenbrengen zoals SchansAnders, dorpsrestaurant, Lekker Lokaal, feest van de vurige hoop … Vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol en verdienen alle waardering en ondersteuning. Dit jaar werd er voor het eerst een heuse vrijwilligersdag georganiseerd. Omdat iedereen recht heeft op deelname aan sport en cultuur organiseerden we het drempelverlagende project ‘Iedereen doet mee’.

Voor de toekomst wil ZVP:

 • Een vrijwilligerscentrale oprichten.
 • De lokale, sociale cohesie versterken door allerhande participatieprojecten en evenementen.
 • De dienstverlening aan kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun ouders uitbreiden en centraliseren op één locatie in het Huis van het Kind.
 • Dat Zutendaal de warmste gemeente van Vlaanderen wordt waar iedereen zich echt thuis voelt en gelijke kansen krijgt.

 

Jongeren, onze toekomst! 

Er waaide de afgelopen 6 jaar een nieuwe wind door het Zutendaalse jeugdwerk. Grabbelpas en speelstraten lieten jeugd in eigen buurt/gemeente spelen. Met ‘iedereen doet mee’ worden drempels aangepakt zodat iedereen kan deelnemen aan sport- of jeugdclub. Er was de aanleg van speelhoekjes, voetbalpleintjes in verschillende hoeken van de gemeente, een bmx-parcours op Papendaalheide en initiatieven zoals tienerwerking, vormingsdag jeugdleiders, … Voor de jongsten in de gemeente nadert de uitbreiding en nieuwbouw van kinderopvang Pierewiet zijn voltooiing en starten er ontmoetingsavonden voor jonge ouders.

Voor de toekomst wil ZVP:

 • Van Het huis van het kind de spil maken van alle initiatieven rond opvoeding.
 • Kinderarmoede krachtig aanpakken.
 • Nieuwe beleidsbeslissingen moeten een gezinstoets doorstaan.
 • Voor bouwpercelen in eigendom van het gemeentebestuur is betaalbaar wonen voor jonge gezinnen prioritair.
 • De uitleendienst verder uitbreiden.
 • Een kindergemeenteraad organiseren om kinderen meer bij het beleid te betrekken.
 • Een blokbar inrichten voor de studerende jeugd.

 

Het Zutendaal van morgen

Om de doelstellingen van het klimaatplan 2030 te halen namen we milieuvriendelijke maatregelen, stimuleren we het fietsen en het gebruik van het  openbaar vervoer, loopt er een mobiliteitsstudie, verlenen we subsidies voor duurzaam (ver)bouwen.
Meerdere verwaarloosde 2de verblijven werden opgeruimd waardoor we waardevolle percelen in natuurgebied kosteloos verwierven. Ook de opbrengst van de bosexploitatie werd terug geïnvesteerd door o.a. percelen bos bij aan te kopen.

Voor de toekomst wil ZVP:

 • De luchtkwaliteit in Zutendaal blijven opvolgen en monitoren.
 • Actie ondernemen tegen zwerfvuil.
 • Door gericht natuurbeheer de biodiversiteit bevorderen.
 • Gemeentelijke infrastructuur aan een duurzaamheidstoets onderwerpen.

 

Zutendaal, een dynamische gemeente

Onze gemeente heeft een rijk verenigingsleven. De verenigingen zijn de pijlers van onze gemeenschap en verdienen alle steun. Daarom genieten zowel sportclubs, jeugd- en socioculturele verenigingen van degelijke subsidies en materiële ondersteuning.
De voorbije legislatuur investeerden we bovendien in een nieuwe accommodatie voor KZVV en de surf-en zeilclub. In Wiemesmeer werd een sporthal gebouwd voor de school en de volleybalclub. Ook het aanbod in de gemeentelijke uitleendienst werd uitgebreid in functie van de noden van de verenigingen.

Voor de toekomst wil ZVP:

 • Een vrijwilligerscentrale oprichten.
 • De verenigingen en vrijwilligers optimaal blijven ondersteunen.
 • De sportzone herinrichten tot een aangename, autovrije zone met een openbare speeltuin.
 • De gemeentelijke sporthal grondig renoveren.

 

Durf Ondernemen

Na een grondige centrumstudie en in overleg met de handelaars werden de handelskernen afgebakend en kernversterkende maatregelen doorgevoerd. Dit om handel en horeca in het centrum aan te trekken. Zo krijgen o.a. starters in het kerngebied financiële steun.

Voor de toekomst wil ZVP:

 • Een positief ondernemersklimaat creëren door stimulerende maatregelen.
 • Een ondernemersloket uitbouwen.
 • Blijven inzetten op toerisme als motor voor lokale handel en horeca.