Vragen & antwoorden autonoom opvanginitiatief 

Staatsecretaris voor Asiel en Migratie, de Moor (CD&V), nam de beslissing om in het voormalige hotel Apollo op de Gijzenveldstraat een Antennehuis op te richten van het opvangcentrum voor asielzoekers Ter Dennen. Ze besliste dat er 60 asielzoekers zullen worden opgevangen. Het gaat om gezinnen met kinderen die autonoom kunnen leven. De organisatie is in handen van het Rode Kruis.

In ‘De Afspraak’ (VRT) op 17 juni ’24 gaf onze burgemeester haar mening hierover. Je kan het fragment herbekijken.

Ze hekelt :

  • het gebrek aan inspraak, overleg en communicatie met het lokaal bestuur en de buurtbewoners.
  • De gekozen locatie en het aantal personen dat er opgevangen wordt.

Er moet ingezet worden op goede, regelmatige communicatie en een directe lijn met verantwoordelijke contactpersonen van het Rode Kruis.

Infomoment & veelgestelde vragen

Er leven veel vragen onder de Zutendaalse bewoners. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen. 

Tevens kan je op zaterdag 13 juli 2024 tussen 11.00 u en 16.00 u langsgaan op de opendeurdag georganiseerd door het Rode Kruis. Iedereen is welkom om langs te komen en de werking te leren kennen (Gijzenveldstraat 42, 3690 Zutendaal).

Autonoom opvanginitiatief

Wat is een autonoom opvanginitiatief?

Het centrum wordt uitgebaat door de dienst Opvang Asielzoekers van het Rode Kruis-Vlaanderen. De eerste bewoners worden eind juni 2024 verwacht. Een autonoom opvanginitiatief is een opvanglocatie gekoppeld aan een bestaand Rode Kruisopvangcentrum. De opvolging en ondersteuning gebeurt door het Rode Kruisopvangcentrum van Lanaken.

Wie wordt hier opgevangen?

De capaciteit van het opvanginitiatief bedraagt 60 plaatsen. Het centrum zal een gemengde groep van diverse afkomst opvangen, bestaande uit gezinnen in verschillende familiesamenstellingen. Zij stromen door uit omliggende centra nadat gebleken is dat ze over voldoende zelfstandigheid beschikken om zelf in te staan voor de organisatie van het dagdagelijkse leven. Het gaat dus om gezinnen die al langere tijd in procedure zitten en voldoende zelfstandig zijn om naar het opvanginitiatief door te stromen.

Hoelang worden ze hier opgevangen?

Voor deze verzoekers om internationale bescherming is het opvanginitiatief hun tijdelijke thuis. Elke bewoner kan in het opvanginitiatief verblijven zolang deze een lopende asielprocedure heeft.

Waarom komt er een opvanginitiatief in Zutendaal?

De beslissing om ergens een opvangcentrum te openen ligt bij de federale overheid. Naargelang de noden kan er gezocht worden naar nieuwe sites of gebouwen. Bij de mogelijke komst van een opvangcentrum in een gemeente contacteert de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de burgemeester die deze hierover informeert. Voormalig hotel ‘Apollo’ werd gezien als een geschikte antenne met de nabijheid van het opvangcentrum in Lanaken. Er werden werken uitgevoerd zodat de locatie geschikt is voor de huisvesting van 60 personen.
 

Ontvangt de gemeente Zutendaal een vergoeding voor de opvang van de asielzoekers? 

Het Rode Kruis staat in voor de opvang van de asielzoekers in de Apollo. De gemeente Zutendaal heeft hierin geen taak/opdracht en ontvangt dus ook geen enkele vergoeding hiervoor. 

Werd er een vergunning afgeleverd voor het opvangcentrum? 

Er is geen omgevingsvergunning vereist omdat er geen verbouwingswerken gebeurden. 

Er is geen omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging vereist omdat  het Besluit van de Vlaamse Regering van 14/4/2000 een vrijstelling voorziet.

“Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is evenmin vereist als de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd van een van de in het eerste lid opgesomde hoofdfuncties naar een hoofdfunctie die bestaat uit noodopvang, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het betreft gegroepeerde opvang van asielzoekers, daklozen of burgers wiens woning onbewoonbaar is;
2° onvoorziene omstandigheden geven aanleiding tot een dringende opvangbehoefte;
3° de opvang is nodig om humanitaire redenen;
4° de opvang is tijdelijk voor een periode van maximaal drie jaar.”

Praktische organisatie

Kunnen de bewoners vrij het opvanginitiatief in- en uitwandelen?

Het autonoom opvanginitiatief is een open opvang. Bewoners kunnen dus vrij komen en gaan.

Gaan de kinderen naar school?

Net zoals Belgische kinderen, zijn de kinderen in het opvangcentrum leerplichtig. De meeste kinderen die hier wonen zijn al schoolgaand in een school uit de buurt. Rode Kruis-Vlaanderen zal met de scholen in de omgeving overleggen om dit in goede banen te leiden.

Krijgen de asielzoekers geld / een leefloon?

Rode Kruis-Vlaanderen voorziet in een opvangcentrum in de vier B’s: bed, bad, brood en begeleiding. Dat betekent dat zij een dak boven hun hoofd krijgen, de mogelijkheid om te voorzien in persoonlijke hygiëne, drie maaltijden per dag en begeleiding en ondersteuning tijdens hun verblijf in het opvangcentrum. Iedere persoon krijgt wel een kleine som zakgeld. Er zijn verschillende bedragen voor volwassenen en kinderen.

Mogen asielzoekers werken?

Asielzoekers hebben de eerste vier maanden na het indienen van hun aanvraag geen toegang tot de arbeidsmarkt. Na vier maanden mogen zij een zogenaamde ‘oranje kaart’ aanvragen en kunnen zij werk zoeken in de omgeving van het opvangcentrum. Heel wat asielzoekers kiezen er ook voor om vrijwilligerswerk te doen bij lokale verenigingen.

Wat doen asielzoekers in hun vrije tijd?

In het autonome opvanginitiatief staan bewoners zelf in voor het organiseren van hun vrije tijd. Vaak volgen deze bewoners al taallessen of zijn ze aan het werk. Verder worden bewoners geïnformeerd over het vrijetijdsaanbod in de buurt.

Kan ik spullen doneren?

Men kan in Ter Dennen dingen afgeven voor de mensen in het opvanginitiatief, het Rode Kruis zorgt dan dat het bij de mensen geraakt.

  • Voeding: alleen voeding die verpakt is met houdbaarheidsdatum of vers fruit. Snoepzakjes met een houdbaarheidsdatum kan wel.
  • Knuffelbeertjes of speelgoed kan ook.

Kan ik inwoners welkom heten?

Een aantal inwoners zetten een kaartjesactie op, mensen kunnen een kaartje bezorgen om de vluchtelingen welkom te heten.

De promotie van het initiatief loopt volledig via de inwoners, de kaartjes kunnen in de brievenbus van het Huis van het Kind gestoken worden. De initiatiefnemers zullen deze kaartjes regelmatig komen ophalen om ze aan de bewoners van het opvanginitiatief te bezorgen. Op deze manier proberen we de actie te ondersteunen, zoals we ook de bewoners met bezorgdheden ondersteunen en toch de neutraliteit te bewaren en vermijden we dat er discussies ontstaan aan gebouwen met baliefunctie (gemeentehuis, bib, sociaal huis).
 

Veiligheid

Hoe wordt de veiligheid in en rond het opvanginitiatief gegarandeerd?

In een opvanginitiatief wonen tal van nationaliteiten en culturen samen onder één dak. De opvangplaats heeft een huishoudelijk reglement dat voor alle bewoners geldt en dat is opgesteld in verschillende talen. Het bevat de rechten van de bewoners… én de regels die hier gelden. Het reglement maakt het voor iedereen mogelijk om in gemeenschap samen te leven. De medewerkers kijken toe op de naleving van alle regels.
Rode Kruis-Vlaanderen is in nauw overleg met politie en gemeente om de veiligheid rondom het opvangcentrum te waarborgen.

Bij verdachte toestanden dient steeds de politie gebeld te worden via de 101/112 – centrale

Wordt er toezicht voorzien door de organisatie?

In het autonome opvanginitiatief worden dagelijkse permanentiemomenten voorzien door medewerkers uit het OC Lanaken.

Voldoet het gebouw aan de vereiste normen ? 

Er is een brandveiligheidsverslag opgemaakt door de brandweer.  Er is een keuringsattest voor het branddetectiesysteem, een gelijkvormigheidsattest voor de elektrische installatie, een conformiteitsattest voor mazoutreservoir en cv-ketel. 

Het Rode Kruis oordeelt over de geschiktheid van het gebouw en of er voldoende ruimte is voor de opvang van 60 personen (volwassenen en kinderen). 

Gezondheid

Welke medische opvolging is er?

Elke asielzoeker die in België toekomt, ondergaat een medische screening in het aanmeldcentrum in Brussel. Personen worden er onder andere getest op tuberculose, Covid-19 en andere mogelijke aandoeningen. In functie van het herkomstland, ontvangen ze eventueel de nodige vaccinaties. Dit opvanginitiatief is een antenne gekoppeld aan het Opvangcentrum Lanaken, bewoners van het opvanginitiatief kunnen hier in eerste instantie terecht voor hun medische opvolging.

Praktische info

Waar kunnen we terecht met vragen of bezorgdheden ? 

Je kan je steeds contact opnemen opvangcentrum Lanaken – de organiserende instantie – via info.oclanaken@rodekruis.be. Zij zullen dan zo snel als mogelijk antwoorden op je mail en je ook consequent op de hoogte houden van eventuele verdere stappen.